Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας των παραθετικών

1.Βασικές πληροφορίες
Υπάρχουν τρεις βαθμοί επιθέτων, ο θετικός, ο συγκριτικός και ο υπερθετικός (σχετικός και απόλυτος).
Ο θετικός βαθμός παρουσιάζει το βασικό τύπο του επιθέτου. Π.χ. σοφός.
Ο συγκριτικός περιλαμβάνει σύγκριση δύο πραγμάτων. Π.χ. σοφότερος ή πιο σοφός.
Ο σχετικός υπερθετικός μοιάζει με τον συγκριτικό, αλλά έχει μπροστά και το άρθρο. Π.χ. ο σοφότερος ή ο πιο σοφός.
Ο απόλυτος υπερθετικός δηλώνει ότι ένα ουσιαστικό έχει μια ιδιότητα σε μεγάλο βαθμό, αλλά χωρίς να γίνεται σύγκριση με άλλα ουσιαστικά. Π.χ. σοφότατος ή πολύ σοφός.

2.Τρόποι σχηματισμού
α) Τα επίθετα σε -ος (σοφός) παίρνουν τις καταλήξεις -ότερος, -ότατος. Σοφός, σοφότερος, σοφότατος.
β) Τα επίθετα σε -ύς παίρνουν τις καταλήξεις -ύτερος, -ύτατος. Βαθύς, βαθύτερος, βαθύτατος.
γ) Τα επίθετα σε -ης παίρνουν καταλήξεις -έστερος, -έστατος. Επιμελής, επιμελέστερος, επιμελέστατος. Σε πιο απλό λόγο προτιμούμε τους περιφραστικούς τύπους (πιο επιμελής, πολύ επιμελής).
δ) Ανώμαλα παραθετικά (δίνονται για συντομία μόνο οι μονολεκτικοί τύποι):
απλός, απλούστερος, απλούστατος / γέρος, γεροντότερος, (πολύ γέρος) / κακός, χειρότερος, χείριστος / καλός, καλύτερος, κάλλιστος ή άριστος / κοντός, κοντότερος ή κοντύτερος, κοντότατος / λίγος, λιγότερος, ελάχιστος / πολύς, περισσότερος, πλείστος / πρώτος, πρωτύτερος, πρώτιστος.
ε) Μερικά παραθετικά δεν έχουν θετικό βαθμό, γιατί προέρχονται από επιρρήματα, ενώ ορισμένα δεν έχουν και υπερθετικό:
-, ανώτερος, ανώτατος / -, κατώτερος, κατώτατος / -, απώτερος, απώτατος / -, ενδότερος, ενδότατος / -, εσώτερος, εσώτατος / -, εξώτερος, εξώτατος / -, πλησιέστερος, πλησιέστατος  / -, υπέρτερος, υπέρτατος / -, προτιμότερος, - / -, πρότερος, -
στ) Όσες μετοχές (-μενος) σχηματίζουν παραθετικά τα σχηματίζουν περιφραστικά. Π.χ. θυμωμένος, πιο θυμωμένος, πολύ θυμωμένος.
ζ) Ορισμένες κατηγορίες επιθέτων δεν έχουν παραθετικά: α) όσα δηλώνουν έναν υλικό (ξύλινος), β) χρόνο (σημερινός), γ) τόπο (θαλάσσιος) δ) μόνιμη ιδιότητα (γυναικείος), ε) καταγωγή ή συγγένεια (πατρικός), ζ) κάποια επίθετα που έχουν μπροστά το στερητικό α- (αθάνατος).
3.Τα παραθετικά των επιρρημάτων
Θυμόμαστε ότι τα επιρρήματα δεν κλίνονται. Πολλά επιρρήματα παράγονται από επίθετα:
α) Τα επίθετα -ος δίνουν επιρρήματα σε -α. Π.χ. σοφός κάνει σοφά. Σπανιότερα συναντάμε αρχαιοπρεπή επιρρήματα σε -ως (π.χ. καλά αλλά και καλώς < καλός)
β) Τα επίθετα -υς κάνουν σε επιρρήματα σε -ια. Π.χ. βαθύς κάνει βαθιά. Σπανιότερα σε -έως. Π.χ. ταχύς κάνει ταχέως.
γ) Τα επίθετα σε -ης κάνουν επιρρήματα σε -ως. Π.χ. σαφής κάνει σαφώς.
Ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός των επιρρημάτων μπορεί να σχηματιστεί όπως και στα επίθετα μονολεκτικά ή περιφραστικά. Κάθε επίρρημα ακολουθεί στο σχηματισμό των παραθετικών το επίθετο από το οποίο προέρχεται. Παραδείγματα για κάθε κατηγορία:
σοφά, σοφότερα ή πιο σοφά, σοφότατα ή πολύ σοφά
βαθιά, βαθύτερα ή πιο βαθιά, βαθύτατα ή πολύ βαθιά
ταχέως, ταχύτερα, ταχύτατα (οι περιφραστικοί τύποι εδώ δε συνηθίζονται)
σαφώς, σαφέστερα ή πιο σαφώς, σαφέστατα ή πολύ σαφώς
απλά, απλούστερα ή πιο απλά, απλούστατα ή πολύ απλά
καλά, καλύτερα ή πιο καλά, κάλλιστα ή άριστα ή πολύ καλά
Βλ. όμως την ανωμαλία στο λίγο, λιγότερο ή πιο λίγο, ελάχιστα ή πολύ λίγο
και στο πολύ, περισσότερο ή πιο πολύ, πάρα πολύ (υπάρχει αρχαιοπρεπής τύπος πλείστον, αλλά δε συνηθίζεται)

Ορισμένες φορές υπάρχει μια διαφορά στη σημασία ανάμεσα στα επιρρήματα σε -α και -ως.
Π.χ. Μίλησε απλά (=με απλό τρόπο) αλλά Απλώς (=μόνο) τον χαιρέτησε
Ο χρόνος περνάει ευχάριστα (=με ευχάριστο τρόπο) αλλά Ευχαρίστως (=χωρίς πρόβλημα) να έρθει
Τα πάει τέλεια (=πολύ καλά) με τους φίλους του αλλά  Ήταν τελείως (=εντελώς) ασυνεπής στα ραντεβού του

Το επίθετο ακριβής κάνει επίρρημα ακριβώς, ενώ το επίθετο ακριβός κάνει επίρρημα ακριβά:
Ήρθε ακριβώς στην ώρα του αλλά Αγόρασε το ρούχο ακριβά.

Διάβασε κι εδώ